Planowanie budżetu

Planowanie budżetu

Budżet marketingowy jest częścią całego budżetu firmy zamieszczonego w biznesplanie. Powinien być przygotowany przez dział marketingu we współpracy z działem sprzedaży i obejmować swym zasięgiem cały horyzont czasowy, na jaki sporządzany jest plan. Planowanie budżetu marketingowego polega na oszacowaniu wszystkich wydatków związanych z działalnością marketingową (czyli kosztów badań marketingowych, planowania nowych produktów, promocji i reklamy oraz tworzenia sieci dystrybucji, wynagrodzenia osób zajmujących się prowadzeniem działań marketingowych, kontroli marketingowej). Planując wielkość budżetu marketingowego, należy zwrócić uwagę, aby poszczególne pozycje kosztów były rozpisane w czasie i szacowane w sposób realny. Wielkość budżetu marketingowego jest następnie uwzględniana w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa. Wydatki marketingowe są częścią kosztów działalności przedsiębiorstwa. Określając wszystkie koszty oraz prognozowaną wielkość i wartość sprzedaży (przy wykorzystaniu analizy progu opłacalności), szacuje się możliwe do osiągnięcia zyski lub poniesione straty. Analizując rachunek zysków i strat, należy wziąć pod uwagę fakt, iż działalność marketingowa powinna prowadzić do osiągnięcia zysku, ale nie zawsze jest to natychmiastowe.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments