Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zagadnienia związane ze swobodą prowadzenia działań konkurencyjnych, określając, jaka działalność jest przejawem nieuczciwej konkurencji. W myśl tej ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W szczególności pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji odnosi się do: nieprawidłowego oznaczenia produktów, które może wprowadzić w błąd; naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa; nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy; naśladownictwa produktów, które ze względu na wygląd zewnętrzny może wprowadzić w błąd co do tożsamości produktu lub producenta; rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody; utrudniania dostępu do rynku innym przedsiębiorstwom poprzez sprzedaż produktów poniżej kosztów ich wytworzenia lub zakupu, nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży lub niedokonywania zakupów. Reklamy wprowadzającej nabywcę w błąd, czyli kłamliwej (zawierającej fałszywe fakty), oszukańczej (stwarzającej możliwość wieloznacznego rozumienie jej treści poprzez tendencyjne przedstawianie produktu), niepełnej (pomijającej informacje o istotnym znaczeniu dla adresata, np. o ubocznych skutkach zażywania leków lub środków na odchudzanie), naśladowniczej (kopiującej reklamę innego przedsiębiorstwa), oczywistej (wskazującej na cechy właściwe dla wszystkich produktów, np. olej roślinny bez cholesterolu), przesadnej (odwołującej się do zwrotów „najlepszy”, Jedyny”, itp.), naruszającej cudze oznaczenie handlowe (wykorzystującej dobre imię innego przedsiębiorstwa poprzez upodabnianie się do jego znaku firmowego lub nazwy).

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments