Plan strategiczny

Plan strategiczny

Plan strategiczny ma charakter długookresowy i obejmuje swym zasięgiem okres do 5 lat, wyznacza cele i główne kierunki rozwoju marketingu w przedsiębiorstwie. Stanowi plan perspektywiczny o niewielkim stopniu konkretyzacji zadań i środków. Jest wynikiem analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego prowadzonej przez najwyższe organy przedsiębiorstwa. Plan taktyczny koncentruje się na konkretnych zadaniach wynikających z planu strategicznego oraz narzędziach służących wdrażaniu strategii marketingowej. Zawiera również ustalenia dotyczące budżetu marketingu. Opracowywany jest przez średnie szczeble zarządzania i komórki (działy) marketingowe. Horyzont czasowy planu taktycznego nie przekracza jednego roku. Plany operacyjne realizowane są w krótszym okresie (tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym) i dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa, konkretnych przedsięwzięć marketingowych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Zawiera również szczegółowy plan budżetu na ten okres. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa plan marketingowy może być mniej albo bardziej rozbudowany. Małej firmie wystarcza często plan krótki, kilkustronicowy, podczas gdy dużej potrzebny będzie dłuższy i obszerniejszy plan działania.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments