Jakie kwoty rezerw

Na temat rezerw dobrze zaznaczyć, że pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, jak i wartością podatkową, stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, to jednostka ma na celu utworzenie rezerwy i ustalenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Sama wartość podatkowa aktywów to kwota, która ma wpływ na zmniejszenie się podstawy obliczenia podatku dochodowego. Następuje to w przypadku zapewnienia z nich w sposób pośredni, czy bezpośredni korzyści ekonomicznych. Jeśli zapewnienie sobie tych korzyści z tytułu określonych aktywów nie ma wpływu na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, wtedy wartość podatkowa aktywów to wartość księgowa. Do wartości podatkowej pasywów zaliczamy wartość księgową. Jest ona jednak pomniejszona o kwoty, które dawniej pomniejszają podstawę podatku dochodowego. A rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, to kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Następuje według przewidywań w przyszłości. Pewne formy różnic mogą okazać się przejściowe, związane z operacjami finansowymi. Ujemne różnice wpływają na tworzenie się kwot, które pomniejszają podstawę opodatkowania w przyszłych okresach. Jest to możliwe, jeśli wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana, czy składnika pasywów rozliczona.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments